Håndboka

1.0 FØR OPPSTART

Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen gjelder elever som har behov for tilpasset opplæring i bedrift. Den gjelder for elever som har gått to år på videregående skole og som har en sakkyndig vurdering fra PPT, som tilsier at en riktig målsetting for personen er et kompetansebevis og tilrettelagt arbeid.

Det er skolene som tar kontakt med bedriften som eleven ønsker seg til. Etter avtale med skolene gjennomfører bedriften omvisning for en gruppe elever som har meldt sin interesse for et eller flere av fagene som bedriften tilbyr opplæring i.

Oktav deltar hvert år på foreldremøter på skolene for å presentere lærekandidatordningen.

YFF (Yrkesfaglig Fordypning)

YFF er et tilbud som bedriftene gir gratis til elevene. med det formålet å kartlegge om et lærekandidatforløp passer hos nettopp denne bedriften.

YFF gjennomføres over to perioder (10 dager høstsemester + 10 dager vårsemester, VG2). YFF er viktig for både bedriften og eleven, der målet er å komme fram til om det skal inngås en opplæringskontrakt og arbeidsavtale mellom partene.  

Søke plass som lærekandidat

Det er viktig at elever som går i VG2 husker å søke plass som lærekandidat innen søknadsfristen 1.februar. Skolen bistår i søknadsprosessen.

1.1 YFF

YFF (Yrkesfaglig Fordypning) er et tilbud som bedriftene skal gi gratis til elevene. Her får eleven mulighet til å prøve ut ulike fag og bli kjent i en bedrift, for deretter å kunne ta et valg om å fortsette her. Det er også bedriftens mulighet å avdekke om eleven er egnet som lærekandidat i faget og bedriften.

YFF gjennomføres over to perioder i VG2 (10 dager høstsemester + 10 dager vårsemester). Det avtales hvilken periode i den nedlastbare YFF avtalen.

YFF  introduserer eleven for arbeidslivet, samtidig som bedriften blir kjent med elevens forutsetninger for å lære mest mulig av faget og mestre et arbeidsliv i bedriften. Det skal også avklares om eleven har behov for å inngå en arbeidsavtale med redusert stillingsprosent.

Det er viktig at bedriften har gode rutiner på å innhente nødvendig informasjon vedrørende hver elev. Dette for å sikre trygghet, mestring og en god overgang inn i et nytt opplæringsløp og arbeidsliv.

Det skal gjøres en evaluering av eleven i etterkant av praksisen. Lærer, faglig leder/kontaktperson og eleven gjennomfører evalueringen. Evalueringsskjemaet sendes til Oktav, og er et godt utgangspunkt videre inn i skolemøte som skjer etter innsøkingen til lærekandidatordningen.

Oppfølgingstjenesten kan også kontakte Oktav vedrørende ungdom som de vurderer kan ha nytte av et lærekandidatløp. Fagopplæringen skal alltid kontaktes i forkant for å sikre at ungdommen har rettigheter til et lærekandidatløp.

1.2 Løpende inntak

Oppfølgingstjenesten kan kontakte Oktav vedrørende ungdom som de vurderer kan ha nytte av et lærekandidatløp. Fagopplæringen skal alltid kontaktes i forkant for å sikre at ungdommen har rettigheter til et lærekandidatløp.

Ungdommen skal i første omgang ha en praksis-periode på en måned i bedriften før arbeidskontrakt og opplæringskontrakt signeres. Praksis-perioden skal avklare at ungdommen er egnet som lærekandidat og at riktig fag velges. Hvis det inngås opplæringskontrakt vil oppstartdatoen bli satt til første dag i praksis-perioden.

2.0 OPPSTART

Oppstarten for en lærekandidat skjer som oftest i august. Under har vi samlet de viktige tingene som må på plass ved oppstart. I det nederste avsnittet på menyen i denne håndboka, under “Ressurser”, så finner du et redigerbart og utskriftbart word-dokument som er en sjekkliste for oppstart for Lærekandidater.

2.1 Dokumenter ved oppstart

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale inngås mellom bedriften og lærekandidaten, og har samme varighet som opplæringskontrakten. Det er bedriftens ansvar å inngå arbeidsavtale med lærekandidaten.

Motivasjonslønn

Lærekandidater i Oktav mottar motivasjonslønn under utdanningsløpet.

Et utdanningsløp i Oktav innebærer en betydelig tilpasset opplæring, og det er ingen produksjonskrav knyttet til den enkelte lærekandidat. Dette gjenspeiles i motivasjonslønnen.

TLKP

TilpassetLæreKandidatPlan er den fagplanen hver enkelt lærekandidat skal arbeide etter. Denne utarbeides av faglig leder i bedriften i samråd med lærekandidat og rådgiver i Oktav.

TLKP kan endres underveis, med økning eller reduksjon av antall kompetansemål. Siste revisjon kan gjøres 6 måneder før kompetanseprøven.

Opplæringskontrakt

Opplæringskontrakt inngås mellom Oktav og lærekandidaten når arbeidsavtalen og TLKP er lagt inn i VIGO. Opplæringskontrakten skal signeres digitalt av lærekandidaten, faglig leder og Oktav. Alle parter får tilsendt en sms med link til signering. MinId (eller bank-ID) kreves for signering. Kontaktpersonene har ansvar for å følge opp dette og gi bistand ved behov.

Lenk til signering

Dersom det er tungtveiende grunner og/eller anbefalinger, så gis det mulighet til å inngå redusert opplæringskontrakt helt ned til 60%. Opplæringstiden økes tilsvarende reduksjonen av opplæringskontraktens størrelse.

2.2 Dokumentasjon fra skolen

Den dokumentasjon som følger med lærekandidaten fra skolen er vanligvis

 • Pedagogisk rapport
 • Sakkyndig vurdering
 • IOP (individuell plan for opplæring)

Dokumentasjonen er viktige opplysninger som skal leses ved oppstart. Dette for at faglig leder og andre har grunnlag for å hjelpe lærekandidaten best mulig i opplæringen og overgangen fra skole til arbeidsliv. Dokumentasjonen distribueres av Oktav.

2.3 Individuell plan for opplæringen (IPO)

Individuell plan for opplæring (IPO) utarbeides av faglig leder med utgangspunkt i TLKP. Kompetansemålene brytes ned i delmål og konkrete arbeidsoppgaver. Delmålene og arbeidsoppgavene er tilpasset slik at lærekandidaten kan nå kompetansemålene.

Når lærekandidaten har vært 10 uker på opplæringsbedriften leveres IPO til Oktav. Oktav legger deretter inn delmålene i OLKweb.

2.4 OLKweb

OLKweb er navnet på Oktav sin digitale opplæringsplattform. OLKweb er en interaktiv opplæringsplattform der lærekandidaten engasjeres og aktiveres i sitt opplæringsforløp.

I OLKweb vil du få tilgang til dokumentasjon, planer, TLKP, IPO, og annet fagstoff knyttet til den enkelte lærekandidat. Her finner du kontaktinformasjon om alle berørte parter, LK, faglig leder, bedrift, Oktav, kontrakter, registreringer og annen relevant informasjon.

OLKweb inneholder ikke sensitiv eller personlig informasjon. Det gis kun kun tilgang til egen opplæring. Samtlige brukere får grundig opplæring i bruken av OLKweb. Brukernavnet er e-postadresse, og alle får tilsendt passord på e-post.

3.0 UNDERVEIS

I dette avsnittet finner du begrepsavklaringer og retningslinjer som gjelder under lærekandidatens tid i bedriften.

Arbeidslivets plikter og rettigheter

Lærekandidaten har de samme rettigheter og forpliktelser som gjelder for bedriftens ansatte. Her gjelder bedriftens egne rutiner og regler for fravær i arbeidslivet.

Egenmelding / Sykemelding

Når egenmeldingsdager er brukt opp skal lærekandidaten levere sykemelding. Dersom lærekandidaten har vært sykemeldt i sammenhengende 14 dager eller mer skal sykemelding leveres til Oktav. Oktav rapporterer deretter til seksjon for yrkes- og fagopplæring i fylkeskommunen.

Oppmøte / Fravær

I høst kommer Oktav fokusere mer rundt nærvær på jobb, vi har et felles mål om at flest mulig av ungdommene skal fullføre sin videregående fagopplæring og at de får de timene med opplæring som fylkeskommunen gir tilskudd for.

I grunn og bunn tilbyr vi tilpasset opplæring, men ikke tilpasset arbeidstid utover hva arbeidskontrakten beskriver.

Der hvor det er negativt avvik fra arbeidskontraktens timeantall skal det være et skriftlig opplegg hvor opplæringen ivaretas. Hvis ikke må opplæringskontrakten justeres ved at det avholdes et avklaringsmøte.

Oktav ønsker å følge med på fravær, slik at vi sammen med dere kan sette i gang en tidlig innsats.

Alt fravær på alle lærekandidatene skal registreres i OLKweb, kontaktpersonene i bedriftene har ansvaret for at dette overholdes. Dette gjelder både gyldig og ugyldig fravær. Det forventes at lærekandidatene leverer egenmelding og sykemelding ved fravær, på lik linje med alle andre ansatte i bedriften. Sykemelding som overgår to ukers tid skal sendes til Oktav, da det skal registreres hos Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ved sykemeldinger over 14 dager blir læretiden forlenget med samme tidsintervall.

Redusert opplæringskontrakt

Dersom det finnes tungtveiende grunner til redusert kontrakt, eller anbefalinger fra fastlegen om det samme, så gis det mulighet til å tegne redusert opplæringskontrakt ned til 60%. Opplæringstiden vil da økes proporsjonalt med kontraktens størrelse. 

Endring TLKP 

TLKP er ikke statisk, og kan endres underveis.

Bytte av lærefag

Det gis adgang til bytte av lærefag, dersom det foreligger gode grunner for et slikt bytte, og kandidaten ikke er kommet uforholdsmessig langt i utdanningsløpet. Et bytte av fag innebærer ny TLKP, mulig bytte av faglig leder og økt opplæringstid.

Heving av kontrakt

Med samtykke fra fylkeskommunen kan opplæringskontrakten heves av både lærebedrift og lærekandidaten. Dette skal avklares i et avklaringsmøte. En heving er en betydelig konsekvens på grunnlag av

 • lærekandidaten er skyldig i vesentlige brudd på plikter i sitt arbeidsforhold
 • fravær, lærekandidaten er ute av stand til å kunne mestre sitt opplæringstilbud
 • lærekandidaten ønsker å avslutte selv med en skriftlig oppsigelse

Etter en heving vil lærekandidaten motta et delkompetansebevis for tiden i opplæringen.

Bedriften skal gi lærekandidaten en skriftlig attest for utført jobb i bedrift, dette gjelder også for de lærekandidatene som fullfører opplæringen.

3.1 Opplæring

Tilpasset opplæring

Alle våre lærekandidater har en læreplan knyttet til sitt valgte fag. Lærekandidatens tilpassede plan, som utarbeides med kompetansemål tilpasset lærekandidatens forutsetninger og muligheter, skal vise til hvilke mål lærekandidaten skal kunne etter endt læretid.

Å utøve tilpasset opplæring vil si å gi lærekandidaten arbeidsoppgaver tilpasset hans eller hennes evner og forutsetninger. Gi tid til å lære og utvikle seg, ved varierte arbeidsmetoder som lærekandidaten kan mestre i mindre grupper på 1 til 5 personer.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/#153750

Dokumentasjon 

Det forventes at lærekandidaten ukentlig logger i OLKweb, om hva lærekandidaten har jobbet med og hva hen har lært. Det kan legges inn bilder og video, skrive korte stikkord og tekster, samt å knytte arbeidsoppgavene opp mot kompetansemål i TLKP. 

Det anbefales faste tidspunkter for logging, og tilpassing på hvor ofte LK behøver å logge. 

Tverrfaglige temaer

Etter fagfornyelsen 2020 endres den overordnede delen av læreplanverket, se mer https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/

Tre tverrfaglige temaer er fokus gjennom hele opplæringen:

 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling
 • folkehelse og livsmestring

Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanene der de er en sentral del av kompetansen i faget.

3.2 Samtaler

Oppstartsamtale

Etter oppstart i bedriften er denne samtalen det første møtet med rådgiver fra Oktav. Samtalens hensikt er å bli litt kjent med lærekandidaten og dens trivsel i bedriften. Samtalen tar også for seg lærekandidatløpet og arbeidslivets regler. Lærekandidatens tilpassede plan blir gjennomgått, med kompetansemål og underskrifter fra alle parter. Arbeidsavtalen skal leveres til rådgiver. Når disse dokumentene er på plass, blir det opprettet en Opplæringskontrakt på VIGO som skal signeres digitalt av faglig leder, lærekandidat, opplæringskontor og VTFK.

Oppfølgingssamtale

En samtale mellom lærekandidaten og rådgiver. I enkelte tilfeller er også faglig leder eller kontaktpersonen med. Denne samtalen skal være lærekandidatens samtale, samt at rådgiver får sjekket ut at lærekandidaten trives og mestrer opplæringen sin. Oppfølgingssamtalen skal være to ganger i året.

Halvårssamtalen

I denne samtalen tar vi for oss lærekandidatens faglige utvikling i forhold til hvert enkelt kompetansemål. Personlig og sosial utvikling blir også vurdert. Dette gjøres i vårt digitale opplæringssystem OLKweb. Alle målene blir vurdert med «øve mer», «på god vei» og «mestrer». Faglig leder og lærekandidat skal gjøre denne vurderingen hver for seg i forkant av hver halvårsamtale. Et vurderingsskjema vil bli opprettet av rådgiver i forkant av samtalen og sendes til både faglig leder og lærekandidat.

Det er viktig at lærekandidaten får være med å medvirke til sin opplæringsplan. Kompetansemålene skal være i tråd med lærekandidatens forutsetninger med fokus på mestring. Kompetanse målene kan justeres på halvårssamtalen, enten ved at man tar bort noe eller legger til.

Seks måneder får lærekandidatens opplæringstid går ut, skal alle ha sin siste halvårssamtale. I denne samtalen går man grundig igjennom kompetansemålene. Dette er siste gang man kan justere på målene, og de blir sendt inn til oppmelding i VIGO.

Avklaringsmøte

Dersom lærekandidaten er i ferd med å avbryte opplæringen, endre eller heve kontrakt, skal det gjennomføres et avklaringsmøte. Det er opplæringskontoret som innkaller til et slikt møte. De som skal være med er Fagrådgiver fra VTFK, OT- Oppfølgingstjenesten fra den kommunen som lærekandidaten har bosteds adresse, rådgiver fra Oktav, lærekandidat, kontaktperson i bedrift. Andre som eventuelt kan være med er foresatte, dersom lærekandidaten ønsker det. Faglig leder, PP-tjenesten i enkelte saker samt andre instanser dersom det er hensiktsmessig.

Førhenvisningsmøte

Er det behov for at lærekandidaten trenger bistand fra PP-tjenesten, innkaller Opplæringskontoret Oktav inn til et førhenvisningsmøte. Oktav kontakter fagrådgiver VTFK i forkant og drøfter saken.

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til hjemmet, lærekandidat og bedrift når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Hensikten er et inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. PPT har en dobbelkompetanse på pedagogiske og psykologiske utfordringer som er nødvendig for å gjøre gode vurderinger av elevers behov. Et helhetlig syn på elevers vanskelighetsbilde er avgjørende for god tilrettelegging, trivsel og gode læringsresultater.

3.3 Kompetansehevende kurs for lærekandidater

Kompetansehevende kurs for lærekandidater

Vi arrangerer årlige kurs for våre lærekandidater. Her handler det like mye om å få faglig kompetanse som å møtes på en sosial arena.

HMS-kurs

Vi tilbyr 29 forskjellige fagområder i Oktav. Det er viktig at lærekandidatene får god kunnskap om hvilke HMS-regler som gjelder for sitt fagområde og i egen opplæringsbedrift. Dette er det viktig at bedriften tar ansvar for.

Vårt årlige HMS-kurs er basert på generelle HMS-regler som alle vil ha bruk for, uansett opplæringsbedrift. HMS- kurset er ikke knyttet direkte opp til et fagområde, men noe vil være gjenkjennbart for de fleste.

HMS-kurset er for alle og vi har Karl Wærner Longvastøl fra Tangent AS som arrangerer kurset for oss.

Truckførerkurs

Hvert år arrangerer vi truckfører kurs for lærekandidater. Dette kurset blir holdt av Edh Utleie AS. Kurset skal være relevant til lærekandidatens fagområde. Den teoretiske gjennomgangen med T1 til T4, blir arrangert i mindre grupper enten digitalt eller fysisk oppmøte. Praktisk øvelses kjøring med 20 timer skal gjennomføres i lærekandidatens opplæringsbedrift.

Når lærekandidaten har bestått teorikurset, skal det opprettes en fadder som bistår med øvelseskjøringen. Når fadderen har signert en fadderavtale, vil de motta en kjøreseddel. Her skal man dokumentere antall timer for kjøring. Fadderavtalen er gyldig i 1 år. Når lærekandidaten har fullført de 20 timene, eller mer dersom det trengs, kan man melde seg opp til oppkjøring hos Edh.

Førstehjelpskurs

Vårt Førstehjelpskurs blir arrangert av en dyktig ambulansearbeider. Dette årlige kurset er et heldags kurs og blir arrangert i mindre grupper. Kurset er lagt opp med generell førstehjelp på powerpoint og fysisk opplæring i hjerte-lungeredning (HLR).

Hygienekurs

Dette kurset er for lærekandidater som jobber med mat og matservering. Her er det gjennomgang av blant annet personlig hygiene, produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og renhold. På kurset lager lærekandidatene mat etter oppskrift og spiser sammen.

Forberedelse til kompetanseprøven

Denne samlingen er for alle lærekandidater som går siste året og skal opp til kompetanseprøve. Her får vi besøk fra Fagopplæringen som har ansvar for prøvenemden. Denne samlingen er for å trygge lærekandidatene og gi en oversikt over hva som skal skje i forkant og i løpet av kompetanseprøven. Denne samlingen kan også faglig leder delta på.

Livsmestring

Yoga 

Oktav tilbyr kurs i yoga for lærekandidater. I dette kurset er det fokus på å lære enkle øvelser som ivaretar kropp og sjel, og som kan brukes i lærekandidatens arbeidshverdag. Deltagerne får også en enkel introduksjon til meditasjon, slik at de kan lære seg å håndtere stress og tanker på en hensiktsmessig måte. Dette er en del av det som i fagplanen omhandler livsmestring.

Annet

Dersom man ønsker andre individuelle kurs som kan være til nytte for lærekandidaten fagopplæring, kan man kontakte og drøfte med daglig leder Peik.

3.4 Kompetansehevende kurs for ansatte som jobber med lærekandidater

Å være lærebedrift

Dette er et introduksjonskurs for lærebedrifter og faglige ledere i regi av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Kurset er et krav for å søke godkjenning som lærebedrift og faglige ledere.

Kurset inneholder temaer som:

 • Organisering og innhold i fag- og yrkesopplæringen
 • Krav og plikter til lærebedriften
 • Informasjon om intern opplæringsplan
 • Gjennomføring av vurderingssamtaler

Opplæringskontoret Oktav AS videreformidler kurs som er i regi av Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Autisme kurs

Hvert år arrangerer vi et heldags kurs med Terje Wårheim som er seksjonsleder ved Glenne regionale senter for autisme. Terje kjenner godt til vår målgruppe, hva en lærekandidat er og ikke minst hva som skal til for å legge til rette for opplæring og mestring.

Dette kurset er for alle, men er forbeholdt antall personer per bedrift.

Veiledningskurs for faglige ledere og instruktører

Påmelding til veilederkurs høsten 2021 finner du i denne lenken:

https://vtfk.pameldingssystem.no/veilederkurs-hosten-2021#/form

Du kan lese mer om kurset her:

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/trenger-du-larling/veiledningskurs-for-faglige-ledere-og-instruktorer/

3.5 Samlinger

Felles oppstartssamling sommer.

Samling Trollsvann. 

Avslutningsmiddag. 

Samlinger for kontaktpersoner. Samlinger for våre kontaktpersoner i bedriftene blir arrangert 3-4 ganger i året. Dette er samlinger hvor vi henter inspirasjon, deler erfaringer, videreformidler nødvendig informasjon og blir bedre kjent. Øystein Fossen er med oss på alle samlinger.

4.0 KOMPETANSEPRØVE

Kompetanseprøven 

Kompetanseprøven blir avholdt etter endt opplæring. Denne blir holdt i lærekandidatens bedrift med kun utgangspunkt i de kompetansemålene som står i den endelige TLKP. Det er kandidatens fagforståelse, læringsstrategier og funksjonsnivå som danner premissene for hvordan prøven blir lagt opp og gjennomføres. Oktav har utarbeidet en sjekkliste til alle prøvenemndene for å sikre en vellykket gjennomføring.

Lærekandidaten meldes opp til kompetanseprøven senest seks – 6 – måneder før sluttdato på læretiden. Det er Oktav som melder opp til kompetanseprøven. 

4.1 Sjekkliste

Sjekkliste ved kompetanseprøve for lærekandidater OKTAV

– individuelt tilpasset kompetanseprøve

Dialog mellom prøvenemnd og opplæringskoordinator ved bedrift før prøven

 • Kontakt på telefon minst fire uker før prøven
 • Formidling av vesentlig informasjon vedrørende kandidatens funksjonsnivå; kognitivt og fysisk, lese- og skriveferdigheter, sosiale ferdigheter, adferd og generell forståelse
 • Opplæringskoordinator informerer om bedriften og hva en Vekst-bedrift er hvis dette er ukjent.
 • Avtale oversendelse av IPO (individuell plan for opplæring) der arbeidsoppgaver i hvert mål spesifiseres og eventuelt deler av lærekandidatens logg
 • Avtale om oppgaven skal inneholde skriftlig- eller teoridel
 • Avklare behov for hjelpemidler under prøven, for eksempel støtte i bilder
 • Avtale antall prøvedager og datoer for prøven
 • Avtale formøte uten lærekandidat første dag av prøven
 • Avklare om faglig leder eller opplæringskoordinator skal være med på prøven

Prøvedag

 • Husk fokus på lærekandidaten, og at det ikke er et bedriftsbesøk
 • Prøv å la lærekandidaten være alene med sensor, og heller at ansatte holder seg litt i bakgrunnen

Husk fokus på forutsigbarhet, trygghet og mestring for lærekandidaten gjennom hele prosessen

Ressurser

Her finner du lenker til skjemaer samt annen informasjon

5.1 Diverse

Internplan

Bedriftens hoveddokument for hvordan den kan imøtekomme alle kompetansemål i de ulike fagene. Må ikke forveksles med IPO. Internplanen skal ikke være tidssatt. Internplanen bør revideres årlig. Det er et organisk dokument. Internplanen skal kunne brukes som et utgangspunkt for IPO for den enkelte lærekandidat.

2